Sale*

* Didhome en afgeprijsde artikelen doen niet mee met de opruiming.  
* Helaas kunnen wij achteraf geen kortingen meer verwerken. 

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik
maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u
als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze
voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt
teruglezen.

Definities
1 Lifestyle72: gevestigd te Lemmer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder registratienummer 57618054 handelend onder de naam Lifestyle72.
2 Website: de website van Lifestyle72, te raadplegen via
https://www.lifestyle72.nl/webshop/ en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf
die een Overeenkomst aangaat met Lifestyle72 en/of zich geregistreerd heeft op de
Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Lifestyle72 en Klant, van
welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Lifestyle72 zijn de Algemene
Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen
of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn
deze voor Lifestyle72 slechts bindend, indien en voor zover deze door Lifestyle72
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan
Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling
die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie
1 Alle op de Website en in andere van Lifestyle72 afkomstige materialen vermelde
prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd.
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de
Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden
weergegeven.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Lifestyle72
kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle
prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Lifestyle72 afkomstige
materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Lifestyle72 kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten
gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het
aanbod van Lifestyle72 en het voldoen aan de daarbij door Lifestyle72 gestelde
voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lifestyle72
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de
Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door
Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Lifestyle72 het recht om pas aan haar
verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 Lifestyle72 kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Lifestyle72 op grond van
dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Uitvoering Overeenkomst
1 Zodra de bestelling door Lifestyle72 is ontvangen, stuurt Lifestyle72 de
producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Lifestyle72 is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen
die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op
welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen
worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in
ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
4 Indien Lifestyle72 de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren,
stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum
of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Lifestyle72 raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij
gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie
nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico,
waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat
het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over
bij overdracht van de producten.
7 Lifestyle72 is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren
zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de
overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht/retour
1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht
toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Lifestyle72 binnen
14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te
ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of
een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product
heeft ontvangen.

*Oorbellen en scrunchies mogen niet retour i.v.m hygiëne. 

2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant
dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. 
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant
zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product
en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor
zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.
Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke
winkel zou kunnen.
4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van
een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door
het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Lifestyle72, of op andere
ondubbelzinnige wijze aan Lifestyle72 kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet.
Lifestyle72 bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na
ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om
binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits
het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is
hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste
procedure vermeld.
8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;

Betaling
1 Klant dient betalingen aan Lifestyle72 volgens de in de bestelprocedure en eventueel
op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Lifestyle72 is vrij in de keuze
van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval
van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na
levering.
2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de
Lifestyle72 is gewezen op de te late betaling en Lifestyle72 de Klant een termijn
van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het
uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd en is Lifestyle72 gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen
maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende €
2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Lifestyle72 kan
ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit
1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in
uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Lifestyle72 een aparte garantie op
de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
2 Lifestyle72 staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en
de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Lifestyle72 er
tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
3 Een door Lifestyle72, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan
inroepen.
4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant
binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Lifestyle72 daarvan in
kennis te stellen.
5 Indien Lifestyle72 de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante
producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van
het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en
conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Lifestyle72, dan
kan hij bij Lifestyle72 telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de
contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Lifestyle72 geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen op werkdagen
binnen 24 uur bericht dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het
nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Lifestyle72
binnen op werkdagen binnen 24 uur bericht dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en
een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve
reactie te geven op de klacht van Klant.

Aansprakelijkheid
1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is
die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2 De totale aansprakelijkheid van Lifestyle72 jegens Klant wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het
bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
3 Aansprakelijkheid van Lifestyle72 jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in
ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Lifestyle72
jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond
waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde
beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of
grove schuld van Lifestyle72.
5 De aansprakelijkheid van Lifestyle72 jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Lifestyle72
onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter
zuivering van de tekortkoming, en Lifestyle72 ook na die termijn in de nakoming van
haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Lifestyle72 in staat is
adequaat te reageren.
6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de
schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk
bij Lifestyle72 meldt.
7 In geval van overmacht is Lifestyle72 niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor
bij Klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud
1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht,
blijven alle geleverde goederen eigendom van Lifestyle72.

Persoonsgegevens
1 Lifestyle72 verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website
gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan
de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Lifestyle72 gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging
(een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling
van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail
verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Lifestyle72
Langestreek 7
8531HV Lemmer
tel 06-82382955 (ook whatsapp).
e: info@lifestyle72.nl
KvK 57618054
BTW 8526.60.236.B01

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik
maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u
als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze
voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt
teruglezen.

Definities
1 Lifestyle 72: gevestigd te Lemmer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder registratienummer 57618054 handelend onder de naam Lifestyle 72.
2 Website: de website van Lifestyle 72, te raadplegen via
https://www.lifestyle72.nl/webshop/ en alle bijbehorende subdomeinen.
3 Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf
die een Overeenkomst aangaat met Lifestyle 72 en/of zich geregistreerd heeft op de
Website.
4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Lifestyle 72 en Klant, van
welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Lifestyle 72 zijn de Algemene
Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen
of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn
deze voor Lifestyle 72 slechts bindend, indien en voor zover deze door Lifestyle 72
uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan
Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling
die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie
1 Alle op de Website en in andere van Lifestyle 72 afkomstige materialen vermelde
prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd.
2 Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de
Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden
weergegeven.
3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Lifestyle 72
kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle
prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Lifestyle 72 afkomstige
materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
4 Lifestyle 72 kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten
gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het
aanbod van Lifestyle 72 en het voldoen aan de daarbij door Lifestyle 72 gestelde
voorwaarden.
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Lifestyle 72
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de
Overeenkomst te ontbinden.
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door
Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Lifestyle 72 het recht om pas aan haar
verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4 Lifestyle 72 kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Lifestyle 72 op grond van
dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere
voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Uitvoering Overeenkomst
1 Zodra de bestelling door Lifestyle 72 is ontvangen, stuurt Lifestyle 72 de
producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
2 Lifestyle 72 is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen
die voortvloeien uit de Overeenkomst.
3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op
welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen
worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in
ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.
4 Indien Lifestyle 72 de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren,
stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum
of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
5 Lifestyle 72 raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij
gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie
nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico,
waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat
het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over
bij overdracht van de producten.
7 Lifestyle 72 is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren
zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de
overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht/retour
1 Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht
toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Lifestyle 72 binnen
14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te
ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen
derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of
een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen;
bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde
periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product
heeft ontvangen.
2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant
dient derhalve zelf de retour kosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere
posttarief, geeft Lifestyle 72 een raming van deze kosten.
Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant
zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product
en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor
zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan.
Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke
winkel zou kunnen.
4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van
een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door
het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Lifestyle 72, of op andere
ondubbelzinnige wijze aan Lifestyle 72 kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet.
Lifestyle72 bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na
ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om
binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits
het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is
hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste
procedure vermeld.
8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
-Producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de
consument;

Betaling
1 Klant dient betalingen aan Lifestyle 72 volgens de in de bestelprocedure en eventueel
op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Lifestyle 72 is vrij in de keuze
van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval
van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na
levering.
2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de
Lifestyle 72 is gewezen op de te late betaling en Lifestyle 72 de Klant een termijn
van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het
uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd en is Lifestyle 72 gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen
maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende €
2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Lifestyle 72 kan
ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit
1 Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in
uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door Lifestyle 72 een aparte garantie op
de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
2 Lifestyle72 staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het
aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en
de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Lifestyle 72 er
tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
3 Een door Lifestyle 72, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de
wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan
inroepen.
4 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant
binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Lifestyle 72 daarvan in
kennis te stellen.
5 Indien Lifestyle72 de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante
producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van
het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

Klachtenprocedure
1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en
conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Lifestyle 72, dan
kan hij bij Lifestyle 72 telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de
contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
2 Lifestyle 72 geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval op werkdagen
binnen 48 uur bericht dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het
nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Lifestyle 72
op werkdagen binnen 48 uur bericht dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en
een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve
reactie te geven op de klacht van Klant.

Aansprakelijkheid
1 Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant die een natuurlijke persoon of rechtspersoon is
die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
2 De totale aansprakelijkheid van Lifestyle 72 jegens Klant wegens toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het
bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
3 Aansprakelijkheid van Lifestyle 72 jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in
ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
4 Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op Lifestyle 72
jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond
waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde
beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of
grove schuld van Lifestyle 72.
5 De aansprakelijkheid van Lifestyle 72 jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Lifestyle 72
onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter
zuivering van de tekortkoming, en Lifestyle 72 ook na die termijn in de nakoming van
haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Lifestyle 72 in staat is
adequaat te reageren.
6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de
schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk
bij Lifestyle 72 meldt.
7 In geval van overmacht is Lifestyle 72 niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor
bij Klant ontstane schade.

Eigendomsvoorbehoud
1 Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht,
blijven alle geleverde goederen eigendom van Lifestyle 72.

Persoonsgegevens
1 Lifestyle 72 verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website
gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan
de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Lifestyle 72 gevestigd is.
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de
geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging
(een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling
van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail
verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen
hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Lifestyle 72
Langestreek 7
8531HV Lemmer
tel 0514 542570
e: info@lifestyle72.nl
KvK 57618054
BTW 8526.60.236.B01(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2021 lifestyle 72 | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel